Aš Šaltiniai 1989

Autorius Charlesas Tayloras

Reitingas   

Santrauka:

 • Charleso Tayloro parašyta „Aš šaltiniai: šiuolaikinės tapatybės kūrimas“ yra filosofinis tapatybės sampratos tyrinėjimas. Taylor nagrinėja įvairius tapatybės šaltinius, įskaitant religiją, kultūrą ir istoriją, ir kaip jie formuoja mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad tapatybė nėra fiksuota, statiška sąvoka, o veikiau dinamiškas, nuolat besivystantis procesas. Jis taip pat nagrinėja kalbos vaidmenį formuojant tapatybę ir kaip kalba gali formuotis ir būti formuojama mūsų savęs jausmo. Tayloras teigia, kad tapatybė yra ne tik individualaus pasirinkimo dalykas, bet ir formuojamas kolektyvinių visuomenės jėgų. Be to, jis teigia, kad tapatybė yra ne tik individualaus pasirinkimo dalykas, bet ją formuoja ir kolektyvinės visuomenės jėgos. Jis nagrinėja galios ir privilegijų vaidmenį formuojant tapatybę ir kaip šios jėgos gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savijautą. Galiausiai Taylor nagrinėja moralės vaidmenį formuojant tapatybę ir kaip mūsų moralines vertybes gali formuoti ir formuoti mūsų savęs jausmas.

  Taylor pradeda nagrinėdamas įvairius tapatybės šaltinius, įskaitant religiją, kultūrą ir istoriją. Jis teigia, kad tapatybė nėra fiksuota, statiška sąvoka, o veikiau dinamiškas, nuolat besivystantis procesas. Jis nagrinėja kalbos vaidmenį formuojant tapatybę ir kaip kalba gali formuotis ir būti formuojama mūsų savęs jausmo. Tada Taylor nagrinėja galios ir privilegijų vaidmenį formuojant tapatybę ir kaip šios jėgos gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savijautą. Jis teigia, kad tapatybė yra ne tik individualaus pasirinkimo dalykas, bet ją formuoja ir kolektyvinės visuomenės jėgos. Galiausiai Taylor nagrinėja moralės vaidmenį formuojant tapatybę ir kaip mūsų moralines vertybes gali formuoti ir formuoti mūsų savęs jausmas.

  Taylor knyga yra svarbus indėlis į filosofinį tapatybės tyrinėjimą. Jis nagrinėja įvairius tapatybės šaltinius ir kaip jie formuoja mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad tapatybė nėra fiksuota, statiška sąvoka, o veikiau dinamiškas, nuolat besivystantis procesas. Jis nagrinėja kalbos, galios ir moralės vaidmenį formuojant tapatybę ir kaip šias jėgas gali formuoti ir formuoti mūsų savęs jausmas. Taylor knyga yra svarbus indėlis į filosofinį tapatybės tyrinėjimą ir leidžia įžvalgiai pažvelgti į sudėtingą tapatybės formavimo pobūdį.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Aš šaltiniai: idėja, kad aš yra įvairių šaltinių, įskaitant socialinę, kultūrinę ir religinę įtaką, produktas, nagrinėjama Charleso Tayloro knygoje. Jis teigia, kad aš nėra pastovi esybė, o sudėtingas ir nuolat kintantis įvairių jį formuojančių įtakų produktas.

  Savo knygoje „Aš šaltiniai“ Charlesas Tayloras tyrinėja idėją, kad „aš“ nėra pastovi esybė, o veikiau sudėtingas ir nuolat kintantis įvairių jį formuojančių įtakų produktas. Taylor teigia, kad save formuoja įvairūs šaltiniai, įskaitant socialinę, kultūrinę ir religinę įtaką. Jis teigia, kad aš nuolat kinta ir kad jį formuoja įvairios jį veikiančios jėgos. Tayloras taip pat teigia, kad aš nėra statiška esybė, o veikiau dinamiškas ir nuolat besivystantis įvairių jį formuojančių įtakų produktas.

  Tayloras teigia, kad save formuoja ne tik išorinės įtakos, bet ir vidinės. Jis teigia, kad aš yra sąmoningų ir nesąmoningų procesų produktas ir kad jį nuolat formuoja įvairios jį veikiančios jėgos. Tayloras taip pat teigia, kad aš nėra fiksuotas subjektas, o sudėtingas ir nuolat kintantis įvairių jį formuojančių įtakų produktas. Jis teigia, kad aš nuolat kinta ir kad jį formuoja įvairios jį veikiančios jėgos.

  Taylors knygoje The Sources of the Self pateikiamas išsamus minties, kad aš yra įvairių šaltinių produktas, tyrinėjimas. Jis teigia, kad aš nėra pastovi esybė, o sudėtingas ir nuolat kintantis įvairių jį formuojančių įtakų produktas. Tayloras taip pat teigia, kad aš nuolat kinta ir kad jį formuoja įvairios jį veikiančios jėgos. Tyrinėdamas mintį, kad aš yra įvairių šaltinių produktas, Taylor pateikia įžvalgų ir verčiantį susimąstyti žvilgsnį į savęs prigimtį.

 • #2.     Aš ir gėris: Taylor nagrinėja mintį, kad save formuoja ne tik išorinė įtaka, bet ir vidinis jausmas, kas yra gera ir teisinga. Jis teigia, kad šis vidinis gėrio jausmas yra esminis savęs formavimuisi ir kad jis yra mūsų moralinių ir etinių vertybių šaltinis.

  Savo knygoje „Aš šaltiniai“ Charlesas Tayloras nagrinėja mintį, kad save formuoja ne tik išorinė įtaka, bet ir vidinis jausmas, kas yra gera ir teisinga. Jis teigia, kad šis vidinis gėrio jausmas yra esminis savęs formavimuisi ir kad jis yra mūsų moralinių ir etinių vertybių šaltinis. Tayloras teigia, kad šis vidinis gėrio pojūtis nėra kažkas, kas mums primesta iš išorės, o tai, kas yra neatskiriama mūsų prigimties. Jis teigia, kad būtent šis vidinis gėrio jausmas leidžia mums priimti sprendimus ir imtis veiksmų, atitinkančių mūsų vertybes ir įsitikinimus.

  Tayloras taip pat teigia, kad šis vidinis gėrio pojūtis nėra statiškas, o kažkas, kas nuolat vystosi ir kinta mums augant ir tobulėjant. Jis teigia, kad šis vidinis gėrio jausmas yra kažkas, kas nuolat formuojasi ir keičiasi dėl mūsų patirties ir sąveikos su mus supančiu pasauliu. Jis teigia, kad būtent šis vidinis gėrio jausmas leidžia mums priimti sprendimus ir imtis veiksmų, atitinkančių mūsų vertybes ir įsitikinimus, net kai tos vertybės ir įsitikinimai prieštarauja kitų vertybėms ir įsitikinimams.

  Galiausiai Taylor teigia, kad šis vidinis gėrio pojūtis yra būtinas savęs formavimuisi ir kad jis yra mūsų moralinių ir etinių vertybių šaltinis. Jis teigia, kad būtent šis vidinis gėrio jausmas leidžia mums priimti sprendimus ir imtis veiksmų, atitinkančių mūsų vertybes ir įsitikinimus, net kai tos vertybės ir įsitikinimai prieštarauja kitų vertybėms ir įsitikinimams. Suprasdami ir įsisavindami šį vidinį gėrio jausmą, siūlo Taylor, galime geriau suvokti savo vertybes ir įsitikinimus, geriau priimti sprendimus ir imtis veiksmų, kurie atitinka tas vertybes ir įsitikinimus.

 • #3.     Aš ir socialinis: Taylor teigia, kad save formuoja ne tik vidinės vertybės, bet ir socialinė aplinka, kurioje jis formuojasi. Jis tiria, kaip socialinis kontekstas formuoja mūsų tapatybės jausmą ir kaip jis gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą.

  Charleso Taylorso knygoje „Aš šaltiniai“ nagrinėjama savęs idėja, susijusi su socialine aplinka. Tayloras teigia, kad save formuoja ne tik vidinės vertybės, bet ir socialinė aplinka, kurioje jis formuojasi. Jis tiria, kaip socialinis kontekstas formuoja mūsų tapatybės jausmą ir kaip jis gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Tayloras teigia, kad aš nėra statiškas subjektas, o veikiau dinamiškas, kurį nuolat formuoja ir pertvarko socialinė aplinka. Jis teigia, kad save formuoja ne tik visuomenės, kurioje jis formuojasi, vertybės ir normos, bet ir pačių individų patirtis bei pasirinkimai.

  Tayloras taip pat teigia, kad save formuoja ne tik išorinė aplinka, bet ir vidinė individo aplinka. Jis teigia, kad asmens vidinė aplinka susideda iš jų vertybių, įsitikinimų ir troškimų, kuriuos gali formuoti išorinė aplinka. Jis teigia, kad asmens vidinė aplinka gali būti stiprybės ir atsparumo šaltinis, taip pat pažeidžiamumo ir trapumo šaltinis. Taylor teigia, kad individo vidinė aplinka gali būti stiprybės ir pažeidžiamumo šaltinis ir kad norint suprasti save, svarbu atpažinti abu.

  Taylors knyga „Aš šaltiniai“ pateikia svarbią įžvalgą apie savęs ir socialinės aplinkos santykį. Jis teigia, kad save formuoja ne tik išorinė aplinka, bet ir individo vidinė aplinka. Jis teigia, kad individo vidinė aplinka gali būti stiprybės ir pažeidžiamumo šaltinis, o norint suprasti save, svarbu juos atpažinti. Taylors knygoje pateikiama svarbi įžvalga apie savęs ir socialinės aplinkos santykį ir apie tai, kaip tai gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą.

 • #4.     Aš ir politika: Taylor nagrinėja politikos vaidmenį formuojant save ir teigia, kad politinės institucijos ir ideologijos gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad politinis kontekstas gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Savo knygoje „Aš šaltiniai“ Charlesas Tayloras nagrinėja politikos vaidmenį formuojant „aš“. Jis teigia, kad politinės institucijos ir ideologijos gali ir įgalinti, ir suvaržyti mūsų savijautą. Tayloras teigia, kad politinis kontekstas gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi. Jis teigia, kad politinis kontekstas gali suteikti mums priklausymo ir tikslo jausmą, kartu apribodamas mūsų laisvę ir autonomiją. Tayloras taip pat teigia, kad politinis kontekstas gali formuoti mūsų vertybes ir įsitikinimus ir netgi gali turėti įtakos mūsų savivertės jausmui.

  Taylor teigia, kad politinis kontekstas gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad politinės institucijos ir ideologijos gali suteikti mums priklausymo ir tikslo jausmą, kartu apribodamos mūsų laisvę ir autonomiją. Taylor taip pat teigia, kad politinis kontekstas gali formuoti mūsų vertybes ir įsitikinimus ir netgi gali turėti įtakos mūsų savivertės jausmui. Jis teigia, kad politinis kontekstas gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylorso analizė apie politikos vaidmenį formuojant save yra svarbus indėlis į mūsų tapatybės formavimo supratimą. Jo argumentas, kad politinis kontekstas gali ir įgalinti, ir suvaržyti mūsų savijautą, yra svarbi įžvalga apie sudėtingus individo ir politinio santykius. Taylorso analizė apie politikos vaidmenį formuojant save suteikia mums vertingą pagrindą suprasti tapatybės formavimąsi politiniame kontekste.

 • #5.     Aš ir religija: Taylor nagrinėja religijos vaidmenį formuojant save ir teigia, kad religiniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad religiniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Savo knygoje „Aš šaltiniai“ Charlesas Tayloras nagrinėja religijos vaidmenį formuojant „aš“. Jis teigia, kad religiniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi. Tayloras teigia, kad religiniai įsitikinimai ir praktika gali sudaryti pagrindą suprasti pasaulį ir mūsų vietą jame bei suteikti tikslo ir prasmės pojūtį. Kartu jis teigia, kad religiniai įsitikinimai ir praktika taip pat gali apriboti mūsų savijautą, nes pateikia taisyklių ir lūkesčių rinkinį, kuriuos gali būti sunku pateisinti.

  Taylor teigia, kad svarbu pripažinti religijos vaidmenį formuojant save ir suprasti, kaip religiniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą. Jis teigia, kad svarbu pripažinti religijos potencialą įgalinti ir suvaržyti mūsų savijautą, ir žinoti, kaip religiniai įsitikinimai ir praktika gali formuoti mūsų tapatybės jausmą. Taylor teigia, kad suprasdami religijos vaidmenį formuojant save, galime geriau suprasti savęs formavimąsi ir būdus, kuriais mūsų tapatybės jausmą formuoja mūsų religiniai įsitikinimai ir praktika.

 • #6.     Aš ir moralė: Taylor nagrinėja moralės vaidmenį formuojant save ir teigia, kad moraliniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad moraliniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad moralė yra esminė savęs dalis ir kad ji gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą. Jis teigia, kad moraliniai įsitikinimai ir praktika gali formuoti mūsų savęs jausmą dviem būdais. Pirma, jie gali suteikti mums tikslo ir krypties jausmą, leidžiantį priimti reikšmingus pasirinkimus ir sprendimus. Antra, jie taip pat gali apriboti mūsų savijautą, suteikdami mums taisykles ir lūkesčius, kurių privalome laikytis.

  Taylor teigia, kad suprasti moralės vaidmenį formuojant save yra būtina. Jis teigia, kad mūsų moraliniai įsitikinimai ir praktika gali ir įgalinti, ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą, ir kad svarbu tai pripažinti, kad suprastume savęs formavimąsi. Jis teigia, kad mūsų moraliniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą, todėl svarbu tai pripažinti, kad suprastume savęs formavimąsi.

  Tayloras taip pat teigia, kad mūsų moraliniai įsitikinimai ir praktika gali įvairiais būdais formuoti mūsų savijautą. Jis teigia, kad mūsų moraliniai įsitikinimai ir praktika gali suteikti mums tikslo ir krypties jausmą, leidžiantį priimti reikšmingus pasirinkimus ir sprendimus. Jis taip pat teigia, kad mūsų moraliniai įsitikinimai ir praktika gali apriboti mūsų savijautą, suteikdami mums taisykles ir lūkesčius, kurių privalome laikytis.

  Galiausiai Taylor teigia, kad moralė yra esminė savęs dalis ir kad ji gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą. Jis teigia, kad labai svarbu suprasti moralės vaidmenį formuojant save ir kad svarbu atpažinti būdus, kuriais mūsų moraliniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savijautą.

 • #7.     Aš ir estetika: Taylor nagrinėja estetikos vaidmenį formuojant save ir teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika gali suteikti mums tapatybės jausmą, taip pat būdą išreikšti savo individualias ir kolektyvines vertybes. Jis taip pat teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika taip pat gali apriboti mūsų savęs jausmą, nes suteikia mums siaurą priimtinų išraiškos ir tapatybės formų spektrą.

  Taylor teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika gali įvairiais būdais formuoti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika gali suteikti mums priklausymo jausmą, taip pat būdą išreikšti savo individualias ir kolektyvines vertybes. Jis taip pat teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika taip pat gali apriboti mūsų savęs jausmą, nes suteikia mums siaurą priimtinų išraiškos ir tapatybės formų spektrą.

  Taylor teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika taip pat gali būti naudojami savivertės jausmui sukurti. Jis teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika gali suteikti mums pasididžiavimo ir pasiekimų jausmą, taip pat būdą išreikšti savo individualias ir kolektyvines vertybes. Jis taip pat teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika taip pat gali apriboti mūsų savivertės jausmą, suteikdami mums siaurą priimtinų išraiškos ir tapatybės formų spektrą.

  Taylor teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika taip pat gali būti naudojami prasmės ir tikslo jausmui sukurti. Jis teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika gali suteikti mums tikslo ir krypties jausmą, taip pat būdą išreikšti savo individualias ir kolektyvines vertybes. Jis taip pat teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika taip pat gali apriboti mūsų prasmės ir tikslo pojūtį, suteikdami mums siaurą priimtinų išraiškos ir tapatybės formų spektrą.

  Galiausiai Taylor teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika gali būti tiek įgalinantys, tiek varžantys mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika gali suteikti mums tapatybės jausmą, taip pat būdą išreikšti savo individualias ir kolektyvines vertybes. Jis taip pat teigia, kad estetiniai įsitikinimai ir praktika taip pat gali apriboti mūsų savęs jausmą, nes suteikia mums siaurą priimtinų išraiškos ir tapatybės formų spektrą.

 • #8.     „Aš“ ir „Istorija“: Taylor nagrinėja istorijos vaidmenį formuojant save ir teigia, kad istoriniai įvykiai ir pokyčiai gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad istoriniai įvykiai ir raida gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad save istoriją formuoja dviem būdais. Pirma, jis teigia, kad save formuoja istoriniai įvykiai ir pokyčiai, kurie įgalino ir suvaržė mūsų tapatybės jausmą. Jis teigia, kad aš formuojasi sąveikaujant individų patirčiai ir kolektyvinei visuomenės, kurioje jie gyvena, patirčiai. Antra, Taylor teigia, kad save formuoja istorinis kontekstas, kuriame jis formuojasi. Jis teigia, kad aš formuojasi sąveikaujant individų patirčiai ir kolektyvinei visuomenės, kurioje jie gyvena, patirčiai. Jis teigia, kad „aš“ formuojasi sąveikaujant individų patirčiai ir kolektyvinei visuomenės, kurioje jie gyvena, patirčiai, ir kad šią sąveiką formuoja istorinis kontekstas, kuriame ji vyksta.

  Taylor teigia, kad save formuoja istorinis kontekstas, kuriame jis formuojasi, ir kad šį kontekstą formuoja kolektyvinės visuomenės, kurioje individas gyvena, išgyvenimai. Jis teigia, kad „aš“ formuojasi sąveikaujant individų patirčiai ir kolektyvinei visuomenės, kurioje jie gyvena, patirčiai, ir kad šią sąveiką formuoja istorinis kontekstas, kuriame ji vyksta. Jis teigia, kad save formuoja kolektyvinės visuomenės, kurioje gyvena individas, išgyvenimai, o ši kolektyvinė patirtis formuojasi istorinio konteksto, kuriame ji vyksta.

  Taylor teigia, kad save formuoja istorinis kontekstas, kuriame jis formuojasi, ir kad šį kontekstą formuoja kolektyvinės visuomenės, kurioje individas gyvena, išgyvenimai. Jis teigia, kad „aš“ formuojasi sąveikaujant individų patirčiai ir kolektyvinei visuomenės, kurioje jie gyvena, patirčiai, ir kad šią sąveiką formuoja istorinis kontekstas, kuriame ji vyksta. Jis teigia, kad save formuoja kolektyvinės visuomenės, kurioje gyvena individas, išgyvenimai, o ši kolektyvinė patirtis formuojasi istorinio konteksto, kuriame ji vyksta. Jis teigia, kad save formuoja kolektyvinės visuomenės, kurioje gyvena individas, išgyvenimai, o ši kolektyvinė patirtis formuojasi istorinio konteksto, kuriame ji vyksta.

 • #9.     Aš ir prigimtis: Taylor nagrinėja gamtos vaidmenį formuojant save ir teigia, kad gamtos jėgos ir reiškiniai gali ir įgalinti, ir suvaržyti mūsų savijautą. Jis teigia, kad gamtos jėgos ir reiškiniai gali tiek įgalinti, tiek suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Savo knygoje „Aš šaltiniai“ Charlesas Tayloras nagrinėja gamtos vaidmenį formuojant save. Jis teigia, kad gamtos jėgos ir reiškiniai gali tiek įgalinti, tiek suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi. Taylor teigia, kad gamtos pasaulis gali suteikti mums priklausymo ir ryšio jausmą, taip pat mūsų unikalumo ir individualumo jausmą. Jis teigia, kad natūrali aplinka gali suteikti mums stabilumo ir saugumo jausmą, taip pat laisvės ir tyrinėjimo jausmą. Tayloras taip pat teigia, kad gamtos pasaulis gali suteikti mums tikslo ir prasmės jausmą, taip pat paslapties ir baimės jausmą.

  Taylor taip pat teigia, kad gamtos pasaulis gali suteikti mums grožio ir harmonijos jausmą, taip pat iššūkių ir kovos jausmą. Jis teigia, kad natūrali aplinka gali suteikti mums tęstinumo ir pokyčių jausmą, taip pat tvarkos ir chaoso jausmą. Taylor taip pat teigia, kad gamtos pasaulis gali suteikti mums komforto ir paguodos jausmą, taip pat pavojaus ir rizikos jausmą. Galiausiai Taylor teigia, kad gamtos pasaulis gali suteikti mums savęs jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

 • #10.     Aš ir racionalus: Taylor nagrinėja proto vaidmenį formuojant save ir teigia, kad racionalūs įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad racionalūs įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai yra būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad protas yra galingas savęs formavimo įrankis ir kad jis gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą. Jis teigia, kad racionalūs įsitikinimai ir praktika gali sudaryti pagrindą suprasti savęs formavimąsi ir padėti mums suprasti savo patirtį ir santykius su kitais. Jis taip pat teigia, kad racionalūs įsitikinimai ir praktika gali padėti mums išsiugdyti savarankiškumo ir apsisprendimo jausmą ir kad jie gali suteikti mums tikslo ir krypties jausmą. Tuo pačiu metu Taylor įspėja, kad racionalūs įsitikinimai ir praktika taip pat gali būti naudojami siekiant apriboti mūsų savęs jausmą ir kad jie gali būti naudojami mumis valdyti ir manipuliuoti. Jis teigia, kad svarbu suvokti, kad racionalūs įsitikinimai ir praktika gali būti naudojami tokiu būdu, ir atsižvelgti į būdus, kuriais jie gali formuoti mūsų savęs jausmą.

  Taylor taip pat teigia, kad aš yra ne tik proto produktas, bet ir mūsų emocijos, mūsų troškimai ir vertybės. Jis teigia, kad mūsų savęs jausmas formuojasi per sudėtingą mūsų racionalių įsitikinimų ir praktikos, emocijų, troškimų ir vertybių sąveiką. Jis teigia, kad svarbu pripažinti šių kitų elementų vaidmenį formuojant mūsų savęs jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi. Galiausiai Taylor teigia, kad tik derindami protą ir emocijas, troškimą ir vertę, galime iš tikrųjų suprasti savęs formavimąsi.

 • #11.     Aš ir emocijos: Taylor nagrinėja emocijų vaidmenį formuojant save ir teigia, kad emociniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad emociniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai yra būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad emocijos yra neatsiejama savęs dalis ir kad jos gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą. Jis teigia, kad emocijas galima vertinti kaip žinių formą ir kad jos gali formuoti mūsų supratimą apie save ir mūsų santykius su kitais. Jis taip pat teigia, kad emociniai įsitikinimai ir praktika gali būti naudojami kuriant savęs jausmą ir kad jie gali būti naudojami siekiant sukurti tęstinumo ir stabilumo jausmą mūsų gyvenime. Jis taip pat teigia, kad emocijos gali būti naudojamos siekiant sukurti mūsų gyvenimo prasmės ir tikslo jausmą, o jomis galima sukurti priklausymo ir ryšio su kitais jausmą. Galiausiai Taylor teigia, kad emocijos gali būti panaudotos savigarbos ir savigarbos jausmui sukurti ir kad jas galima panaudoti saugumo ir saugumo jausmui mūsų gyvenime sukurti.

  Taylorsas argumentuoja, kad emocijos yra esminė savęs dalis ir kad jos gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą. Jis teigia, kad emocijas galima vertinti kaip žinių formą ir kad jos gali formuoti mūsų supratimą apie save ir mūsų santykius su kitais. Jis taip pat teigia, kad emociniai įsitikinimai ir praktika gali būti naudojami kuriant savęs jausmą ir kad jie gali būti naudojami siekiant sukurti tęstinumo ir stabilumo jausmą mūsų gyvenime. Jis taip pat teigia, kad emocijos gali būti naudojamos siekiant sukurti mūsų gyvenimo prasmės ir tikslo jausmą, o jomis galima sukurti priklausymo ir ryšio su kitais jausmą. Galiausiai Taylor teigia, kad emocijos gali būti panaudotos savigarbos ir savigarbos jausmui sukurti ir kad jas galima panaudoti saugumo ir saugumo jausmui mūsų gyvenime sukurti.

 • #12.     Aš ir kultūra: Taylor nagrinėja kultūros vaidmenį formuojant save ir teigia, kad kultūriniai įsitikinimai ir praktika gali ir įgalinti, ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad kultūriniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad kultūra vaidina svarbų vaidmenį formuojant save. Jis teigia, kad kultūriniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą. Jis teigia, kad kultūra gali suteikti mums priklausymo jausmą ir bendrą vertybių rinkinį, o tai gali padėti formuoti mūsų savęs jausmą. Tačiau tuo pat metu kultūra taip pat gali apriboti mūsų savęs jausmą, suteikdama mums lūkesčių ir normų rinkinį, kurių turime laikytis, kad mus priimtų bendraamžiai.

  Tayloras taip pat teigia, kad būtina suprasti kultūros vaidmenį formuojant save. Jis teigia, kad suprasdami kultūrinę įtaką mūsų tapatybės jausmui galime geriau suprasti, kaip formuojasi mūsų savęs jausmas ir kaip galime geriau orientuotis savo gyvenime. Jis teigia, kad suprasdami kultūrinę įtaką mūsų tapatybės jausmui, galime geriau suprasti, kaip formuojasi mūsų savęs jausmas ir kaip galime geriau orientuotis savo gyvenime.

  Galiausiai Taylor teigia, kad kultūra vaidina pagrindinį vaidmenį formuojant save. Jis teigia, kad suprasdami kultūrinę įtaką mūsų tapatybės jausmui galime geriau suprasti, kaip formuojasi mūsų savęs jausmas ir kaip galime geriau orientuotis savo gyvenime. Jis teigia, kad norint geriau suprasti savo tapatybę ir kaip galime geriau orientuotis savo gyvenime, būtina suprasti kultūros vaidmenį formuojant save.

 • #13.     Aš ir asmeninis: Taylor nagrinėja asmens vaidmenį formuojant save ir teigia, kad asmeniniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad asmeniniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad asmeniniai įsitikinimai ir praktika yra būtini norint suprasti savęs formavimąsi. Jis teigia, kad asmeniniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad jie gali stipriai formuoti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad mūsų asmeniniai įsitikinimai ir praktika gali suteikti mums tikslo ir krypties jausmą ir gali padėti mums įprasminti savo gyvenimą. Tačiau tuo pat metu jis taip pat teigia, kad mūsų asmeniniai įsitikinimai ir praktika gali apriboti mūsų savęs jausmą ir neleisti mums tyrinėti naujų galimybių ir perspektyvų.

  Taylor taip pat teigia, kad mūsų asmeniniai įsitikinimai ir praktika gali būti ir išlaisvinantys, ir slegiantys. Jis teigia, kad mūsų asmeniniai įsitikinimai ir praktika gali suteikti mums laisvės ir savarankiškumo jausmą ir gali padėti mums išsiugdyti unikalų savęs jausmą. Tačiau tuo pat metu jis taip pat teigia, kad mūsų asmeniniai įsitikinimai ir praktika taip pat gali būti slegiantys ir apriboti mūsų savęs jausmą bei gebėjimą tyrinėti naujas galimybes.

  Galiausiai Taylor teigia, kad mūsų asmeniniai įsitikinimai ir praktika yra būtini norint suprasti savęs formavimąsi. Jis teigia, kad mūsų asmeniniai įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

 • #14.     Aš ir socializacijos procesas: Taylor nagrinėja socializacijos vaidmenį formuojant save ir teigia, kad socializacijos procesas gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad socializacijos procesas gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad socializacijos procesas yra būtinas norint suprasti savęs formavimąsi. Jis teigia, kad socializacija gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai yra pagrindinis veiksnys ugdant mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad socializacija gali suteikti mums priklausymo ir ryšio su kitais jausmą, taip pat saugumo ir stabilumo jausmą. Tačiau kartu tai gali apriboti ir mūsų savęs jausmą, primesdama mums tam tikrus lūkesčius ir normas. Tayloras teigia, kad svarbu pripažinti socializacijos vaidmenį formuojant savęs jausmą ir suvokti būdus, kuriais ji gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą.

  Tayloras taip pat teigia, kad socializacijos procesas nėra vienpusis, o dinamiškas procesas, kurio metu mes formuojame savo socialinę aplinką ir esame jos formuojami. Jis siūlo, kad galėtume aktyviai įsitraukti į socializacijos procesą ir panaudoti jį, kad sukurtume prasmingą ir autentišką savęs jausmą. Jis teigia, kad supratę socializacijos vaidmenį mūsų gyvenime, galime įgyti didesnį savimonės ir apsisprendimo jausmą.

 • #15.     Aš ir kalba: Taylor nagrinėja kalbos vaidmenį formuojant save ir teigia, kad kalba gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad kalba gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad ji yra būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad kalba yra galingas įrankis, padedantis sukurti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad kalba gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad ji yra būtina norint suprasti savęs formavimąsi. Jis teigia, kad kalba gali suteikti mums tęstinumo ir stabilumo jausmą, leidžiančią mums įprasminti savo patirtį ir perduoti ją kitiems. Kartu kalba gali apriboti ir mūsų gebėjimą išreikšti save, nes ji gali būti naudojama primesti mums tam tikras normas ir vertybes.

  Taylor taip pat teigia, kad kalba gali būti naudojama siekiant sukurti priklausymo ir bendruomenės jausmą. Jis siūlo, kad kalba gali būti naudojama kuriant bendrą pasaulio supratimą ir solidarumo bei ryšio tarp žmonių jausmą. Jis taip pat teigia, kad kalba gali būti naudojama tapatybės jausmui sukurti, nes ji gali būti naudojama išreikšti mūsų individualią patirtį ir perspektyvas.

  Galiausiai Taylor teigia, kad kalba gali būti naudojama siekiant sukurti laisvės ir autonomijos jausmą. Jis siūlo, kad kalba gali būti naudojama išreikšti mūsų individualius norus ir siekius bei mesti iššūkį esamoms normoms ir vertybėms. Jis teigia, kad kalba gali būti naudojama siekiant sukurti apsisprendimo jausmą ir įgalinti asmenis priimti savo sprendimus.

 • #16.     Aš ir vaizduotė: Taylor nagrinėja vaizduotės vaidmenį formuojant save ir teigia, kad vaizduotės įsitikinimai ir praktika gali ir įgalinti, ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad vaizduotės įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad vaizduotė yra galingas savęs formavimo įrankis. Jis teigia, kad vaizduotės įsitikinimai ir praktika gali ir įgalinti, ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą. Jis teigia, kad pasitelkus vaizduotę galima sukurti prasmingą ir autentišką savęs jausmą. Jis taip pat siūlo, kad vaizduotės įsitikinimai ir praktika gali būti naudojami formuojant mūsų savęs jausmą taip, kad tai būtų išlaisvinama ir įgalinanti.

  Taylor teigia, kad vaizduotė yra galingas savęs formavimo įrankis ir kad ji yra būtina norint suprasti savęs formavimąsi. Jis teigia, kad vaizduotės įsitikinimai ir praktika gali būti naudojami siekiant sukurti prasmingą ir autentišką savęs jausmą. Jis taip pat teigia, kad vaizduotės įsitikinimai ir praktika gali būti naudojami formuojant mūsų savęs jausmą taip, kad tai išlaisvintų ir įgalintų. Jis teigia, kad vaizduotės įsitikinimai ir praktika gali būti naudojami siekiant sukurti prasmingą ir autentišką savęs jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad vaizduotė yra galingas savęs formavimo įrankis ir kad ji yra būtina norint suprasti savęs formavimąsi. Jis teigia, kad vaizduotės įsitikinimai ir praktika gali būti naudojami siekiant sukurti prasmingą ir autentišką savęs jausmą. Jis taip pat teigia, kad vaizduotės įsitikinimai ir praktika gali būti naudojami formuojant mūsų savęs jausmą taip, kad tai išlaisvintų ir įgalintų. Jis teigia, kad vaizduotės įsitikinimai ir praktika gali būti naudojami siekiant sukurti prasmingą ir autentišką savęs jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

 • #17.     Aš ir autonomija: Taylor nagrinėja autonomijos vaidmenį formuojant save ir teigia, kad savarankiški įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad savarankiški įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor nagrinėja autonomijos vaidmenį formuojant save ir teigia, kad savarankiški įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad autonomija yra pagrindinė mūsų tapatybės dalis ir kad ji yra būtina norint suprasti savęs formavimąsi. Savarankiški įsitikinimai ir praktika gali suteikti mums tikslo ir krypties pojūtį bei padėti apibrėžti savęs jausmą. Tuo pačiu metu jie taip pat gali apriboti mūsų savęs jausmą, apribodami mūsų gebėjimą tyrinėti ir išreikšti savo tapatybę.

  Taylor teigia, kad autonomija yra sudėtinga sąvoka ir kad svarbu suprasti skirtingus būdus, kuriais ji gali formuoti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad autonomija gali būti laikoma ir laisvės, ir suvaržymo šaltiniu, ir kad svarbu pripažinti įtampą tarp šių dviejų aspektų. Jis taip pat teigia, kad autonomija nėra absoliuti sąvoka, o veikiau dinamiškas procesas, dėl kurio nuolat deramasi ir iš naujo deramasi.

  Galiausiai Taylor teigia, kad autonomija yra esminė mūsų tapatybės dalis ir kad svarbu pripažinti jos vaidmenį formuojant mūsų savijautą. Jis teigia, kad autonomija gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

 • #18.     Aš ir autentiškumas: Taylor nagrinėja autentiškumo vaidmenį formuojant save ir teigia, kad autentiški įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad autentiški įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad autentiškumas yra esminė savęs dalis ir kad būtina suprasti savęs formavimąsi. Jis teigia, kad autentiški įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad svarbu pripažinti autentiškumo vaidmenį formuojant save. Jis taip pat teigia, kad autentiški įsitikinimai ir praktika gali suteikti mūsų gyvenimo stabilumo ir tęstinumo jausmą ir kad jie taip pat gali suteikti laisvės ir saviraiškos jausmą. Taylor teigia, kad autentiškumas yra pagrindinis savęs vystymosi veiksnys ir kad jis yra būtinas norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor taip pat teigia, kad autentiškumas yra svarbus ne tik savęs formavimui, bet ir savęs palaikymui. Jis teigia, kad autentiški įsitikinimai ir praktika gali suteikti mūsų gyvenimo stabilumo ir tęstinumo jausmą, taip pat gali suteikti laisvės ir saviraiškos jausmą. Jis taip pat teigia, kad autentiškumas yra pagrindinis savęs vystymosi veiksnys ir kad jis yra būtinas norint suprasti savęs formavimąsi. Taylor teigia, kad autentiškumas yra būtina savęs dalis ir kad svarbu pripažinti autentiškumo vaidmenį formuojant save.

 • #19.     Aš ir prasmė: Taylor nagrinėja prasmės vaidmenį formuojant save ir teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali suteikti tapatybės ir tikslo jausmą, kartu apribodami mūsų augimo ir vystymosi potencialą. Jis teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi. Tayloras taip pat teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali suteikti saugumo ir stabilumo jausmą, taip pat laisvės ir tyrinėjimo jausmą. Jis teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą, ir kad svarbu pripažinti prasmės vaidmenį formuojant save.

  Taylor teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali suteikti tęstinumo ir ryšio su praeitimi jausmą, kartu suteikiant galimybę keistis ir augti. Jis teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali suteikti priklausomybės ir bendruomenės jausmą, kartu suteikiant galimybę individui savarankiškumui ir saviraiškai. Jis teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą, ir kad svarbu pripažinti prasmės vaidmenį formuojant save.

  Taylor teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali suteikti tikslo ir krypties pojūtį, kartu suteikiant galimybę tyrinėti ir atrasti. Jis teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali suteikti saugumo ir stabilumo jausmą, kartu leidžiant rizikos ir netikrumo galimybę. Jis teigia, kad prasmingi įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą, ir kad svarbu pripažinti prasmės vaidmenį formuojant save.

 • #20.     Aš ir tapatybė: Taylor nagrinėja tapatybės vaidmenį formuojant save ir teigia, kad tapatybės įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad tapatybės įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų tapatybės jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.

  Taylor teigia, kad tapatybės įsitikinimai ir praktika yra būtini norint suprasti savęs formavimąsi. Jis teigia, kad tapatybė yra sudėtingas ir dinamiškas procesas ir kad jį formuoja įvairūs veiksniai, įskaitant socialinį, kultūrinį ir istorinį kontekstą. Jis taip pat teigia, kad tapatybės įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą, ir kad svarbu pripažinti tapatybės vaidmenį formuojant savęs jausmą.

  Tayloras teigia, kad tapatybė yra savęs kūrimo procesas ir kad jį formuoja mūsų sąveika su kitais. Jis teigia, kad tapatybė nėra fiksuota, o nuolatos kinta ir vystosi. Jis taip pat teigia, kad tapatybė yra stiprybės ir pažeidžiamumo šaltinis ir kad svarbu pripažinti tapatybės galią formuojant mūsų savęs jausmą.

  Taylor teigia, kad tapatybė yra ir laisvės, ir suvaržymų šaltinis, ir kad svarbu pripažinti tapatybės vaidmenį formuojant mūsų savęs jausmą. Jis teigia, kad tapatybė yra sudėtingas ir dinamiškas procesas ir kad jį formuoja įvairūs veiksniai, įskaitant socialinį, kultūrinį ir istorinį kontekstą. Jis taip pat teigia, kad tapatybės įsitikinimai ir praktika gali įgalinti ir suvaržyti mūsų savęs jausmą ir kad tai būtina norint suprasti savęs formavimąsi.